FUIS policy


Stadgar

1. Vi har en styrelse, skrivna stadgar och håller regelbundna möten och aktiviteter

2. Vi är en privat, icke-statlig förening

3. Vi är en icke-vinstdrivande förening

4. Vi driver en fristående och självstyrande verksamhet

5. Vi är en ideell förening driven av frivilliga medlemmar

6. Under året har vi två årsmöten, minst sex styrelsemöten och minst fyra medlemsmöten

7. Vi skriver protokoll vid varje möte


Ledord

Mötesplats

Kunskapsökning/spridning

Globala och lokala utvecklingsfrågor


Demokratisk förening

Jämlikhet - alla åsikter är lika mycket värda, vi respekterar varandra och allas röster väger lika mycket vid beslutsfattning

Skyldighet - alla medlemmar är skyldiga ta sitt ansvar och representera föreningen i enlighet med stadgar

Kunskap - alla ska ha tillräckligt med kunskap om frågor det beslutas om

Öppenhet - alla har tillgång till information gällande föreningen, hur beslut fattas samt kontroll över dagordningen

Delaktighet - alla har lika möjlighet att vara delaktiga


FUIS vision


Vision

Vi vill sprida kunskap kring miljö, människor och ekonomi och hur de påverkar varandra. Vi strävar efter att inkludera som studenter, unga och de som är allmänt intresserade av att bidra i samhällsdebatten.


Strategi

Genom både långsiktiga och kortsiktiga vill vi bidra med fler perspektiv till frågor i samhället. Vi vill skapa debatt och göra ett meningsfullt arbete tillsammans under vår studietid.


Principer

Vi tror på allas lika värde, öppenhet inför nya erfarenheter och att lyfta alla perspektiv. Vi vill aktivt jobba med frågor som rör utveckling, mänskliga rättigheter och klimatet.